Evropski socialni sklad

V Centru mladih Koper smo v okviru projekta “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju “ za obdobje 10 mesecev zaposlili dve mladi osebi, na delovno mesto mladinski/a delavec/ka.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2018

NOSILEC PROJEKTA: Center mladih Koper

PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Urada RS za mladino

KONTAKTNA OSEBA: Mojca Vojska

OPIS PROJEKTA: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«;

specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Zaposlena izvajata navedene aktivnosti mladinskega delavca:

– identificiranje načina izvedbe aktivnosti, ki jo mlad ali skupina mladih želi izvesti
– pomoč pri pripravi načrta izvedbe aktivnosti
– pomoč pri pridobivanju dodatnih sredstev, v kolikor je to potrebno
– pomoč pri izvedbi aktivnosti
– sodelovanje na skupnih sestankih ekipe
– pomoč pri morebitni prijavi policije
– pomoč pri osebni stiski, v kolikor pride do tega
– spodbujanje in usmerjanje mladih oseb
– izvajanje drugih nalog po nalogu nadrejenega in direktorja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.