Informacije javnega značaja

 Kataloga informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Center mladih Koper
Odgovorna uradna oseba: Mojca Vojska, direktor
Datum prve objave kataloga: 6.3.2018
Datum zadnje spremembe: 6.3.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mladi-koper.si
Druge oblike kataloga tiskana oblika dostopna na sedežu organizacije

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Center mladih Koper deluje kot javni zavod za izvajanje programov ter interesnih dejavnosti za mlade in druge uporabnike na območju Mestne občine Koper, ki so v javnem interesu.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot –  Svet zavoda,

–  Direktor

Organigram organa Povezava
 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: –  Mojca Vojska, direktor, telefonska številka, info@mladi-koper.si, +386 41 821 039
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Zakon o zavodih

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za javni sektor

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o javnih naročilih

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o računovodstvu

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov –  Finančni plan Povezava

–  Programski plan Povezava

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc –  1. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Normativna podlaga:
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Dostop do evidence: pisni/elektronski zahtevek pri pristojni osebi

–  2. Evidenca o izrabi delovnega časa

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)

Dostop do evidence: pisni/elektronski zahtevek pri pristojni osebi

2.f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa –  Novice o delovanju zavoda (www.mladi-koper.si)

–  Letna poročila

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: –  Neposreden dostop do Kataloga informacij javnega značaja:
– osebni dostop na sedežu zavoda
– dostop po elektronski poti§  Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti§  Formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti na uradni elektronski naslov info@mladi-koper.si

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.