Razpisi

Javni zavod Center mladih Koper, Gregorčičeva 4, Koper, na podlagi 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU- 1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uredba, Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Center mladih Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

Poslovni prostor z oznako ID 2605-863-1, ki se nahaja na parc.št.,1169/2 k.o. Koper, s pripadajočim dvoriščem s parc.št. 1169/1 in 1165/3, k.o. Koper. Nepremičnina se nahaja v starem mestnem jedru Kopra. V najem se daje del poslovnega prostora v izmeri 37 m2 z občasno souporabo vhoda, prireditvenega prostora, sanitarijev, garderobe in dvorišča na par.št.1169/1, kot izhaja iz skic v prilogi in sicer za namen opravljanje prireditvene in gostinske dejavnosti. Doba trajanja najem je eno leto z možnostjo podaljšanja. Najemnina skladno z 18. členom Uredbe določena izkustveno in znaša 300 EUR/mesečno.

V najemnino niso všteti obratovalni stroški.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Namera bo objavljena petnajst (15) delovnih dni od datuma objave – 20.12.2017.

Center mladih Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

 


———————————————————————————
Trenutno ni drugega odprtega razpisa.