Razpisi

 STYLO– modna revija za mlade oblikovalce

Povabilo k sodelovanju

Koper, maj 2019

Center mladih Koper, prostor za kreativno ustvarjanje, druženje in preživljanje prostega časa mladih, si je pred štirimi leti zadal pomembno nalogo – prebuditi obalno modno sceno in v njo aktivno vključiti mlade, kreativne posameznike ter jih spodbuditi, naj bodo pri tem čim bolj drzni in ustvarjalni. Prvi korak je bil priprava in objava natečaja za mlade, še neuveljavljene modne oblikovalce iz vse Slovenije, s katerim smo želeli doseči, da bi mladi kreativci svoje zamisli in kreacije na skupni modni reviji predstavilo širši javnosti. Hkrati je to bila odlična priložnost za povezovanje in izmenjavo zamisli ter izkušenj z drugimi modnimi oblikovalci, kot tudi pridobitev novih znanj s tega področja.

Po dveh izredno uspešnih letih in dveh modnih dogodkih, smo lanik sodelovanju povabili tudi Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana.

Ob tem smo dogodku nadeli tudi novo ime – Stylo in povsem prenovili celostno podobo, a zgodba je ostala enaka – mladim kreativnim posameznikom, ki šele stopajo v svet modnega oblikovanja dati priložnost, da se predstavijo javnosti, medijem, tudi tistim, ki v modnem svetu nekaj veljajo.

V četrto leto vstopamo nadvse ambiciozno, z novim natečajem, na katerega vabimo vse mlade, še neuveljavljene modne oblikovalce.

Sodelovanje na natečaju je preprosto: prijava mora vsebovati kratko besedilo, predstavitev kolekcije, mood board z izhodiščem, konceptom, materiali in barvami, kot tudi skice celotne kolekcije, ter kreacije, v kolikor so že izdelane (5 do 8 modelov). Prispele prijave bodo šle skozi roke ocenjevalne komisije.

Najboljše kolekcije, ki se bodo uvrstile v sam vrh ocenjevanja, bodo imele priložnost predstavitve na osrednjem modnem dogodku, 9. oktobra 2019, v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Strokovna komisija bo ob tej priložnosti najboljšemu oz. najboljši podelila tudi nagrado.

V letošnji izvedbi že tradicionalne modne revije mladih neuveljavljenih modnih oblikovalcev bo zmagovalec, prejel kar 1.500, 00 eur denarne nagrade in predstavitev v reviji Elle.

Strokovno žirijo bodo sestavljali strokovnjaki iz področja modnega oblikovanja in sponzorji oz .partnerji projekta. Člani žirije:

 • Lorella Flego, novinarka
 • Petra Windschnurer, urednica revija Elle
 • Matea Benedetti, modna oblikovalka

VABILO K SODELOVANJU

Nazaj v prihodnost//

Časovnica. Včeraj, danes, jutri. Kdaj? Me čas usmerja ali usmerjam jaz njega? Krojim svojo prihodnost ali me pretekle izkušnje vodijo?

Kaj me prešine v mislih, ko potiho izgovorim »Nazaj v prihodnost«?

Letošnja tema natečaja »Nazaj v prihodnost« naj spodbudi vašo kreativno plat, da ustvari pogled in razvije kolekcijo, ki bo temeljila na vašem mišljenju kaj je v prihodnosti moda. Poglejte okoli sebe. Se moda ozira na preteklosti, je stopila stopničko više ali je šla v napačno smer? Tehnologija nam ponuja nove izjemne možnosti…ali nas morda preveč usmerja? Je prepletanje tista rešitev sodobnega časa? Je sodelovanje naš nov zagon? Kakšen vpliv imajo druga področja razvoja na modo?

Vas, mlade kreativce, vabimo, da nam prikažete svoj pogled na rešitev, kako bodo oblačila naš posameznikov izraz, obenem pa bodo sledila razvoju, upošteva okoljske vidike in spodbujala individualno misel v skupnosti?

Izrazite kaj moda potrebuje, kaj spodbuja spremembe. Na glas pokažite v čem je skrivnost razvijajoče se prihodnosti.

Zmagovalec bo prejel:

 • strokovno nagrado komisije;
 • predstavitev v reviji Elle;
 • denarno nagrado v višini 1.50O,00 eur bruto

Prijava za sodelovanje naj vsebuje

 • vaše osebne podatke (kontaktni podatki, uradni naziv oblikovalca ali znamke);
 • kratek CV in pregled dosedanjega dela – najpomembnejši projekti (v slikovni obliki);
 • kreativno rešitev/mood board za natečaj na temo »Nazaj v prihodnost«: inspiracijo, raziskovanje;
 • predstavitveno besedilo kolekcije v digitalni obliki v .doc, .odt ali .pdf formatu; v kolikor se prijavljate s kolekcijo, ki je nastala pod mentorstvom, pripišite mentorja in ustanovo.
 • skice kolekcije.

Dokumentacija se odda v digitalni obliki prek navadne ali elektronske pošte na sledeči način:

Ustvarite štiri mape. V vsako od njih shranite določen sklop dokumentacije (CV, mood board, predstavitveno besedilo, skice kolekcije) ter jo po tem istem sklopu poimenujete (npr: ustvari mapo z imenom “skice kolekcije” in vanjo shrani skice kolekcije).

Datoteke z dokumentacijo oddate shranjeno na ključku, CD-ju ali DVD-ju pošljete na naslov Center mladih Koper (Javni zavod Center mladih Koper), Gregorčičeva 4, 6000 Koper.– s pripisom: “ Natečaj za mlade oblikovalce“. Rok oddaje je 20. julij 2019 (velja poštni žig). Na ključek, CD oziroma DVD napišite svoje ime in priimek. Poleg medija z dokumentacijo pošljite tudi podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta). Organizator ne odgovarja za morebitno poškodbo medija poslanega prek pošte. Preko elektronske pošte dokumentacijo oddate tako, da elektronsko pošto z naslovom “Natečaj Stylo” pošljete na naslov info@mladi-koper.si. Elektronska pošta naj vsebuje podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon). Datoteke z dokumentacijo stisnite v .rar ali . zip format in jo oddajte v priponki. Veljavna je elektronska pošta prispela do 24. ure 20. julija 2019. Dodatne informacije lahko dobite preko maila info@mladi-koper.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb, če presodi da so potrebne.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Pravila in pogoji

 1. Splošne določbe

Organizator natečaja je Center mladih Koper (Javni zavod Center mladih Koper), Gregorčičeva 4, 6000 Koper.

 1. Trajanje

Natečaj poteka med 20. majem in 20. julijem 2019.

 1. Namen natečaja

Namen natečaja je aktivacija mladih modnih ustvarjalcev za zasnovo ter produkcijo oblikovalskih rešitev. S tem se odpira prostor za razvoj celotnega ekosistema modne industrije ter priložnost za še neuveljavljene oblikovalce, da svoje delo predstavijo širši modni srenji, medijem in kupcem.

 1. Možnost za sodelovanje

Na natečaju lahko sodelujejo študenti in/ali diplomanti oblikovalskih šol in akademij in tudi vsi drugi modni oblikovalci, ki delujejo v Sloveniji.

Ekipa strokovnjakov bo ocenila kolekcije izbranih oblikovalcev ter izbrala skupino najbolj perspektivnih posameznikov, ki bodo s svojimi idejami, uvidom in ustvarjalnim duhom pritegnili njihovo pozornost. Kosi izbranih oblikovalcev bodo predstavljeni na modnem dogodku 09. oktobru 2019 v Kopru.

 1. Strokovna žirija

Lorella Flego, novinarka

Petra Windschnurer, urednica revija Elle

Matea Benedetti, modna oblikovalka

 1. Izbor

Strokovna komisija bo izbrala zmagovalno delo, opcijsko pa podelila tudi dve priznanji žirije. Kriteriji za izbor zmagovalnega dela so: interpretacija teme natečaja, kreativnost, individualnost, pogum, močna osebna nota, zgodba v ozadju, aktualnost, izvedbena dovršenost in možnost adaptacije izbranih kosov za industrijsko proizvodnjo v večji seriji.

 1. Usmeritev za sodelujoče v natečaju

Identiteta oblikovane silhuete za razstavo naj bo sodobna, vizionarska, inovativna, z veliko mero osebne note in drznosti v oblikovanju. Razstavni kosi, ki jih mora bit vsaj pet, so lahko unikatni oz. posebej izdelani za namen natečaja ali so del obstoječih kolekcij. Kot rezultat pričakujemo celostno oblikovalsko rešitev z visoko dodano vrednostjo.

 1. Nagrada

Avtor zmagovalnega dela bo nagrajen s priznanjem strokovne žirije ter denarno nagrado v vrednosti 1.500,00 evrov bruto. Akontacijo dohodnine plača organizator. Nagrada bo izplačana v 60 dneh po javni razglasitvi zmagovalnega dela.

 1. Odgovornosti in pravice iz vsebine prijavljenih del

Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano delo in kakovost izdelka. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

 • ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb;
 • ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.
Slika zmagovalke in njene zmagovalne kreacija iz modne revije 2018 – Foto: Alojz Petrovči

STYLO – Sfilata di moda per giovani stilisti

Invito alla partecipazione

Capodistria, maggio 2019

Quattro anni fa, il Centro giovani di Capodistria, spazio per la creatività, la socializzazione e il tempo libero dei giovani, si è posto un obiettivo molto importante: risvegliare la scena della moda sul Litorale includendo in essa i giovani talenti e incoraggiandoli ad essere il più possibile audaci e creativi. Il primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo è stata l’organizzazione del concorso per giovani stilisti non ancora affermati di tutta la Slovenia, con il quale abbiamo voluto offrire l’opportunità ai giovani talenti di presentare le proprie idee e creazioni ad un pubblico più vasto, nella cornice di una sfilata di moda. Allo stesso tempo, il concorso è stato un’eccellente occasione per lo scambio di opinioni e mettere in contatto i giovani stilisti, come pure un momento importante per l’acquisizione di nuove conoscenze nel campo della moda.

L’anno scorso, dopo due anni di successi e due eventi di moda, abbiamo invitato alla collaborazione anche la Mercedes-Benz Fashion Week di Lubiana.

Allo stesso tempo abbiamo scelto un nuovo nome – Stylo e abbiamo trasformato interamente la nostra immagine, sebbene la nostra missione rimane immutata: offrire l’opportunità alle giovani menti creative, che stanno iniziando il proprio percorso stilistico, di presentarsi al pubblico, ai media e agli esperti del mondo della moda.

Il nostro quarto anno inizia così all’insegna dell’ambizione, ossia con un nuovo concorso, al quale sono invitati tutti i giovani stilisti emergenti.

Partecipare al concorso è semplice: la domanda di partecipazione deve contenere un breve testo, la presentazione della collezione, un moodboard con un punto di partenza, un concetto, i materiali e i colori e gli schizzi dell’intera collezione, nonché le creazioni nel caso in cui siano già realizzate (da 5 a 8 modelli). Le domande pervenute verranno poi esaminate da un comitato di valutazione.

Le migliori collezioni potranno essere presentate all’evento centrale del concorso che si terrà il 9 ottobre 2019 nella Sala eventi e cerimonie San Francesco d’Assisi a Capodistria. In questa occasione la giuria di esperti consegnerà il premio al miglior partecipante.

Quest’anno il vincitore della tradizionale sfilata di moda dei giovani stilisti emergenti riceverà il premio in denaro di ben € 1.500,00, al quale si aggiungerà la presentazione nella rivista Elle.

La giuria sarà composta da esperti nel campo della moda e dai rappresentanti degli sponsor, ovvero dei partner del progetto. I membri della giuria saranno:

  • Lorella Flego, giornalista,

  • Petra Windschnurer, redattrice della rivista Elle,

  • Mateja Benedetti, stilista.

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

Ritorno al futuro //

Sequenza temporale. Ieri, oggi, domani. Quando? È il tempo a guidare me o sono io a guidare il tempo? Sono io a creare il mio futuro o sono le esperienze vissute a farlo?

A cosa penso quando sussurro le parole »Ritorno al futuro«?

Lasciate che il tema del concorso di quest’anno »Ritorno al futuro« stimoli il vostro lato creativo, che faccia strada ad una nuova visione e sia di ispirazione ad una collezione basata sulla riflessione di cosa rappresenterà la moda in futuro. Guardatevi intorno. Vi sembra che la moda contempli il passato? È avanzata di qualche gradino oppure è andata nella direzione sbagliata? Oggi la tecnologia ci offre nuove e importanti opportunità … è forse il caso di ammettere che ci sta indirizzando un po’ troppo? Vi sembra che la soluzione odierna sia l’intreccio? Sarà la collaborazione a riempirci di nuova energia? In che modo gli altri campi dello sviluppo influiscono sulla moda?

Chiediamo dunque a voi, giovani talenti creativi, di rispondere al quesito: quale sarà il ruolo dei capi nell’espressione dell’individuo? E allo stesso tempo: quale sarà il loro sviluppo, come rispetteranno le problematiche ambientali e come incoraggeranno il pensiero dell’individuo all’interno della comunità?

Esprimete quali sono le necessità della moda e raccontateci che cosa detta i cambiamenti. Fateci sapere, a voce alta, in che cosa consiste il segreto del futuro in continuo mutamento.

Il vincitore si aggiudicherà:

  • il premio della giuria degli esperti;

  • la presentazione nella rivista Elle;

  • il premio di 1.500,00 eur lordi

La domanda di partecipazione deve contenere:

  • i dati personali (informazioni di contatto, nome ufficiale dello stilista o del marchio);

  • un breve CV con la presentazione dei principali progetti (riportata in immagini);

  • la soluzione creativa/moodboard per il concorso dal tema »Ritorno al futuro«: ispirazione, ricerca;

  • il testo di presentazione della collezione in forma digitale (in formato .doc, .odt o .pdf); nel caso in cui la collezione sia stata creata sotto supervisione, indicare il supervisore e l’istituzione di appartenenza;

  • gli schizzi della collezione.

La documentazione va consegnata in formato digitale per posta ordinaria o per posta elettronica nelle seguenti modalità:

Create quattro cartelle. In ciascuna va salvata una determinata serie di documenti (CV, moodboard, testo di presentazione, schizzi della collezione) e alla cartella deve essere assegnato il nome in base al suo contenuto (es.: nella cartella dal nome “schizzi della collezione”, vanno salvati gli schizzi della collezione).

I file contenenti la documentazione devono essere salvati su chiavetta USB, CD o DVD e recapitati all’indirizzo: Centro giovani di Capodistria (Ente pubblico Centro giovani di Capodistria), Via Gregorčič 4, 6000 Koper-Capodistria – con l’indicazione: “Concorso per i giovani stilisti“. La data di scadenza per la consegna è il 20 luglio 2019 (farà fede la data del timbro postale). Il nome e il cognome del partecipante al concorso vanno indicati sulla chiavetta, sul CD o sul DVD. Oltre ai supporti elettronici, assieme alla documentazione vanno inviati anche i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica). L’organizzatore non è responsabile per eventuali danni subiti al supporto elettronico inviato per posta ordinaria. La documentazione può essere spedita anche per posta elettronica all’indirizzo info@mladi-koper.si indicando nell’oggetto “Concorso Stylo”. Il messaggio elettronico deve contenere anche i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, telefono). I file devono essere compressi in formato .rar o .zip e aggiunti in allegato. Saranno considerate valide le domande inviate entro le ore 24:00 del 20 luglio 2019. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’indirizzo elettronico info@mladi-koper.si. L’organizzatore si riserva il diritto di introdurre eventuali modifiche se considerate necessarie.

Contiamo sulla vostra partecipazione!

Regolamento

 1. Disposizioni generali

L’organizzatore del concorso è il Centro giovani di Capodistria (Ente pubblico Centro giovani di Capodistria), Via Gregorčič 4, 6000 Koper-Capodistria.

 1. Durata

Il concorso è aperto dal 20 maggio al 20 luglio 2019.

 1. Obiettivo del concorso

Il concorso ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani stilisti a creare gli abbozzi e realizzare nuove soluzioni stilistiche, aprendo così lo spazio per lo sviluppo dell’intero ecosistema dell’industria stilistica nonché l’opportunità per i giovani stilisti di presentarsi al mondo della moda, ai media e agli acquirenti.

 1. Modalità di partecipazione

Al concorso possono partecipare studenti e/o diplomati delle scuole di moda e delle accademie, nonché tutti gli stilisti che operano in Slovenia.

Un gruppo di esperti valuterà le collezioni degli stilisti scelti, per poi selezionare i partecipanti più promettenti, i quali riusciranno ad attirare l’attenzione con le proprie idee, nonché con la propria visione e l’animo creativo. Le creazioni degli stilisti selezionati saranno presentati in occasione dell’evento di moda, il 9 ottobre 2019 a Capodistria.

 1. Giuria di esperti

Lorella Flego, giornalista

Petra Windschnurer, redattrice della rivista Elle

Matea Benedetti, stilista

 1. Selezione

La giuria di esperti selezionerà la creazione vincitrice e avrà inoltre la possibilità di conferire anche due premi della giuria. I criteri per la selezione dell’opera vincitrice sono: interpretazione del tema del concorso, creatività, individualità, coraggio, forte impronta personale, motivo di sfondo, attualità, completezza del lavoro e possibilità di adattamento dei modelli selezionati per la produzione industriale.

 1. Indicazione per i partecipanti

Il lavoro proposto deve essere moderno, visionario, innovativo, pieno di nota personale e audace nel suo design. I pezzi da esporre al pubblico devono essere almeno cinque, essi possono essere pezzi unici ovvero creati appositamente per il concorso oppure possono far parte di collezioni già esistenti. Il risultato deve essere una soluzione stilistica con un alto valore aggiunto.

 1. Premio

L’autore della creazione vincitrice sarà premiato con il riconoscimento della giuria di esperti, nonché con il premio in denaro di 1.500,00 euro lordi. L’acconto dell’imposta sul reddito sarà saldata dall’organizzatore. Il premio verrà versato entro 60 giorni dalla proclamazione pubblica del vincitore.

 1. Responsabilità e diritti derivanti dai lavori presentati

Ciascun partecipante è responsabile per il lavoro presentato e della sua qualità. Ogni partecipante si impegna a non presentare contenuti che in nessun caso potrebbero:

contenere qualsiasi altro dettaglio in base al quale potrebbero essere lesi i diritti di terzi;

causare qualunque tipo di danno o che potrebbero contravvenire alla legge, alle norme e ai principi morali.